20 years experience in the IT world!

Reth nesh

AITONIX është një nga kompanitë më të mëdha për distribuim dhe zhvillimi të softuerit që operon në tregun e Maqedonisë dhe tregjet në vendet fqinje të Ballkanit (Shqipëri, Kosovë, Bullgari). Falë parimeve të biznesit dhe politikës së cilësisë së shërbimeve që ne ofrojmë, ne kemi jemi faktor kyç në sektorin e IT në Maqedoni. AITONIX është distributor oficial i disa prej markave më të njohura botërore të IT si Acer, Dell, Lenovo, Lexmark, Microsoft, Xerox etj. Përveç distribuimit të IT produkteve, kompania ka një departament ekspertësh për zhvillimin e aplikacioneve softuerike me kualitetet të lartë. Një pjesë e rëndësishme e shërbimeve që ne ofrojmë është shërbimi pas shitjes në servisin e certifikuar të kompanisë që plotëson standardet e kërkuara ndërkombëtare. Për të kryer me sukses detyrat, kompania është e organizuar në sektorët e mëposhtëm:

 •   Shitje
 •   Menaxhimi i produkteve
 •   Servisim dhe përkrahje teknike
 •   Departamenti i IT    
 •   Financa dhe Administrim
 •   Logjistikë
 •   Marketing
MISIONI

Misioni ynë është të jemi një kompani e njohur e TIK në tregun e teknologjisë të Maqedonisë dhe të rajonit , duke ofruar një portofolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve me kualitet të lartë.Jemi krenarë për marrëdhëniet që kemi me partnerët dhe klientët tanë dhe çdo ditë investojmë në zhvillimin dhe përmirësimin e tyre. Partnerët tanë mund të mbështeten tek ne në çdo hap të punës gjatë procesit të biznesit.Ne kemi dëshirë, profesionalizmin dhe rezultat falë të të cilave AITONIX është e ranguar si një nga 200 kompanitë më të suksesshme në Maqedoni.

VIZIONI

Vizioni ynë për zhvillimin e kompanisë është fokusuar në IT produktet dhe zgjidhjet softuerike (software dhe hardware) si pjesë integrale të kohës moderne.Ne besojmë se ndikimi i tyre në biznes dhe në jetën e përditshme do të rritet vazhdimisht, prandaj ne jemi duke u përqendruar në zhvillimin e teknologjive moderne dhe zgjidhjeve , të cilat mund të implementohen dhe përmirësojnë biznesin e kompanive në rajon.

Kompania

Kompania u themelua në vitin 2000 me emrin “TDK Computers” me synim shitjen e kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike.Gjatë viteve në vazhdim , biznesi i kompanisë është zgjeruar në segmente të tjera duke përfshirë distribuimin e IT produkteve nga markat më të njohura në botë. Ne kemi investuar në ndërtimin e një qendre moderne të servisit dhe departamentit të zhvillimit të softuerit për nevojat e klientëve tanë. Sot AITONIX është një nga kompanitë me të mira në Maqedoni, ku pika e fokusuar është njohja e nevojave në treg dhe ofrimi i zgjidhjeve funkcionale dhe të plota.

Standardet e punës

 • AITONIX me eksperiencën shumëvjecare dhe profesionalizmin e saj ofron produkte dhe shërbime kualitative për klientët e saj që përmbushin të gjitha kërkesat normative dhe është në përputhje me standardet ndërkombëtare për punën në fushën e tregtisë së pajisjeve kompjuterike, servisimit dhe zhvillimit të softuerit.
 • AITONIX, si një nga kompanitë më të mëdha të distribuimit me shumicë të IT produkteve, përpiqet të mbajë profesionalizëm të lartë dhe besnikëri ndaj partnerëve dhe klientëve të saj.
 • AITONIX, si një nga kompanitë më të mëdha të distribuimit me shumicë të IT produkteve, përpiqet të mbajë profesionalizëm të lartë dhe besnikëri ndaj partnerëve dhe klientëve të saj.
 • Menaxhimi i lartë i AITONIX siguron motivimin dhe angazhimin për arritjen e qëllimeve strategjike dhe qëllimeve të kompanisë.
 • AITONIX përpiqet të mbajnë një ekip punetorësh të kualifikuar dhe të motivuar të cilët janë të vetëdijshëm për rëndësinë e veprimeve të tyre, duke arritur komunikim të qetë, të saktë dhe në kohë si dhe shpërndarje të njohurive.
 • AITONIX përpiqen të identifikojnë në kohë rreziqet gjatë punës, për ti menaxhuar ato në mënyrë proaktive për promovim e produkteve, proceseve dhe sistemit të menaxhimit të kualitetit.
 • AITONIX në punën e saj përdor një qasje procedurale ku përpunon identifikimin, planifikimin, futjen, kontrollin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të të gjitha proceseve që ndikojnë në kualiteitn e produkteve dhe shërbimeve. Ai përmbledh informacione të nevojshme për rrjedhën e këtyre proceseve dhe mat rezultatet në aspektin e produktivitetit të tyre.
 • Menaxhmenti periodikisht kryen kontrollin e politikës, funksionimin e sistemit për menaxhim të kualitetit, përmbushjen e objektivave të cilësis dhe vendosje të objektivave të reja
 • AITONIX deklaron se qëllimi kryesor i menaxhmentit dhe gjithë stafit është të krijojë dhe tu japë klientëve të tyre produkte në përputhje me kërkesat e tyre dhe për të garantuar integritetin dhe qasje e kontrolluar deri tek informacionet që përmbajnë proceset që kryen në kompani.
 • AITONIX vazhdimisht rrit nivelin e sigurisë së informacionit dhe mbrojtjen e informacionit nga një diapazon i gjerë rreziqesh për të siguruar qëndrueshmëri të proceseve, mbrojtjen e interesave të biznesit dhe rritjen e konkurrencës dhe mundësive të biznesit të kompanisë.
 • AITONIX vazhdimisht rrit nivelin e sigurisë së informacionit dhe mbrojtjen e informacionit nga një diapazon i gjerë rreziqesh për të siguruar qëndrueshmëri të proceseve, mbrojtjen e interesave të biznesit dhe rritjen e konkurrencës dhe mundësive të biznesit të kompanisë.
 • AITONIX përcakton kritere në bazë të të cilave kryhet vlerësimi i rrezikut dhe zbaton masa të duhura për uljen e rrezikut.
 • AITONIX vazhdimisht ndjek, studiojn dhe zbaton arritjet e fundit tekniko-shkencore në sistemin pëe menaxhim të sigurisë së informacionit.
 • AITONIX ka punëtor të kualifikuar dhe të motivuar, të cilët kryejnë në kohë dhe në mënyre profesionale detyrat për menaxhimin e sigurisë së informacionit.
 • AITONIX përpiqet të bëjë çdo punëtor të vetëdijshëm për rëndësinë e punës së tyre dhe për të merr pjesë në procesin e përmirësimit të sistemit për menaxhim të sigurisë së informacionit.
 • Në procesin e implementimit, mirëmbajtjes dhe përmirësimit të sistemit për menaxhim të sigurisë së informacionit, AITONIX punon në përputhje me ISO 27001: 2013 dhe standarde tjera ndërkombëtare dhe kombëtare, si dhe në përputhje me rregullimin ligjor.
 • Politika e AITONIX është në përputhje me menaxhimin strategjik të rrezikut në kompani dhe do të zhvillohet në drejtim të ruajtjes dhe përmirësimit të sistemit për menaxhimin e sigurisë të informacionit.
 • Politika e AITONIX është miratuar nga menaxhmenti i kompanisë.
 • AITONIX përpiqet të arrijë kualitet të lartë të implementimit dhe zhvillimin e zgjidhjeve softuerike sipas nevojave specifike të klientëve;
 • AITONIX ofron mbështetje efektive dhe të vazhdueshme për aplikacionet softuerike të implementuara tek klientët e saj.
 • AITONIX identifikon dhe analizon kërkesat e klientëve në drejtim të përmirësimit të aplikacioneve softuerike të implementuara dhe I’u siguron zgjidhjen më të përshtatshme sipas nevojave të tyre;
 • AITONIX ka punëtor të kualifikuar, licenca të nevojshme dhe pajisje për servisim të sigurt, të besueshëm dhe kualitiv si dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të IT;
 • Menaxhimi i lartë i AITONIX siguron motivim dhe përkushtim për arritjen e qëllimeve të menaxhimit të shërbimit.
 • AITONIX përpiqet në kohë të identifikojë rreziqet në drejtim të dërgimit të shërbimeve me kualitet të lartë dhe në mënyrë proaktive t’i menaxhojnë ato që ta avancoj Sistemin e Menaxhimit të Shërbimeve;
 • AITONIX vazhdimisht i përmirëson veprimet e sajа duke prezantuar risitë teknologjike, duke zhvilluar njohuritë, aftësitë dhe kualitetin e të gjitha shërbimeve të ofruara;
 • AITONIX mbështet Sistemin e Menaxhimit të Shërbimeve të IT-së në përputhje me kërkesat e standardeve ndërkombëtare ISO 20000-1: 2011;
 • Menaxhimi i lartë i AITONIX periodikisht kryen kontrollin e politikës, funksionimin e sistemit të menaxhimit të shërbimit dhe vendosjen e qëllimeve për përmirësimin e shërbimeve.