20 years experience in the IT world!

Услови за користење

Ве молиме, прочитајте ги овие Услови за користење пред да ја употребувате оваа Веб-страница. Со самото употребување на Веб-страницата потврдувате дека се согласувате со одредбите на овие Услови за користење. Ве молиме да не ја употребувате Веб-страницата доколку не ги прифаќате овие Услови за користење.

   1.Употреба на Веб-страницата

АИТОНИКС дава право за користење, репродуцирање и преземање информации и содржини од оваа Веб-страница само за лична и некомерцијална употреба. Забрането е изменување и репродукција на содржината на оваа Веб-страница, како и нејзина употреба и/или дистрибуција за какви било јавни или комерцијални цели, без изрична согласност на АИТОНИКС.

   2.Обесштетување

Информациите на оваа Веб-страница се претставени како такви без никакви гаранции во однос на достапноста за продажба на производи, соодветност за одредена цел или ненарушување на правата на интелектуална сопственост. Обврските на АИТОНИКС во однос на производите и услугите што ги нуди се утврдуваат единствено со договорите според кои тие се обезбедуваат или нудат и ништо на оваа Веб-страница не може да се толкува како амандман на таквите договори. АИТОНИКС не дава гаранции во врска со точноста и комплетноста на содржината, материјалите, софтверот или услугите на оваа страница. АИТОНИКС може во секое време, без претходна најава, да изврши промени во содржината, функционалноста или услугите на оваа Веб-страница или на производите, цените и достапноста објавени на неа.

   3.Регистрација на Веб-страницата

Овие Услови за користење ги утврдуваат правилата за употреба на оваа Веб-страница и сите нарачки и спогодби направени помеѓу АИТОНИКС и договорната страна, во натамошниот текст „Клиент“.

3.1  При создавање на регистрација и употребување на Б2Б порталот на оваа Веб-страница, секој Клиент се согласува да обезбеди само ажурирани, точни и не лажни информации и е должен да го следи и организира навременото ажурирање на податоците, кои се пополнуваат за време на неговата регистрација. Во случај на непочитување, штетите предизвикани на АИТОНИКС се надоместуваат од Клиентот.

3.2 Оваа Веб-страница не е наменета за користење од крајни потрошувачи и затоа корисниците на оваа Веб-страница не се корисници според значењето на Законот за заштита на потрошувачите.

3.3 Со користење на оваа Веб-страница, вие се согласувате дека вашите специфични податоци, како што се нарачки, договори за цени и плаќања, ќе станат електронски достапни на вашата сметка, на Веб-страницата на АИТОНИКС. Иако се води најдобра можна грижа при најавувањето и безбедноста на податоците на оваа Веб-страница, секогаш постои можност некој да добие пристап до овие информации без дозвола. Со креирање на сметка на Веб-страницата и користење на истата, вие потврдувате дека сте свесни за овој факт и ја ослободувате АИТОНИКС од каква било одговорност за штети настанати како резултат на истекување на информации објавувани на оваа Веб-страница.

   4.Ограничување на одговорноста

АИТОНИКС или други трети страни спомнати на оваа Веб-страница во никој случај нема да бидат одговорни за каква било штета (вклучително, без ограничување, штети што произлегуваат од загуба на профит, загуба на податоци или прекинување на работењето) поради употреба, неможност за употреба на или резултати од употребата на оваа Веб-страница, без оглед на каква било гаранција, договор, погрешно однесување или друга причина и без оглед дали тие биле свесни за можна појава на таква штета. Доколку користењето на содржината или услугите на оваа Веб-страница резултира во потреба за одржување, поправка или поправка на опрема или корекција на податоци, трошоците поврзани со тоа се на Ваш товар.

   5.Информации од корисниците

Сите материјали, информации или други комуникации („Комуникации“) што ги доставувате или објавувате на оваа Веб-страница не се сметаат за доверливи или заштитени со патент. АИТОНИКС нема никакви обврски во врска со оваа Комуникација. АИТОНИКС и лицата назначени од АИТОНИКС имаат право да ги користат Комуникацијата и сите информации во нивните секојдневни деловни процеси.

   6.Престанок на регистрација

АИТОНИКС има право да ја прекине секоја постоечка регистрација на Веб-страницата во кое било време без претходно известување. Регистрацијата веднаш се прекинува во случај на повреда на одредбите од Услови за користење. Во случај на прекинување на регистрацијата на Клиентот, преземените, но неисполнети обврски на страните остануваат во сила и се предмет на исполнување.

   7.Промена на Условите за користење

Овие Услови за користење може да се менуваат во секое време од страна на АИТОНИКС со објавување на новата, изменета верзија на видливо место на Веб-страницата. Доколку не се согласувате со промените, треба веднаш да престанете да ја користите Веб-страницата. Употребувањето на Веб-страницата по извршените измени значи дека се согласувате со направените измени.